top of page

DÉSAN MULTIMEDIA

Logistiekweg 4, 4387 PK Vlissingen

KvK 68871384

1 Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en op iedere rechtsverhouding die daaruit voortvloeit. Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.  Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven andere algemene oorwaarden (zoals: die van de Klant). Désan Huisman Videografie/Fotografie behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, zonder enige kennisgeving te wijzigen.

 

 

2 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarbij behorende betekenis:

 

'Désan Huisman Videografie/Fotografie' betekent: de eenmanszaak Désan Huisman Videografie/Fotografie, met het adres Zusterplein 3a, 4331 KM, Middelbug, ingeschreven bij het Handelsregister als ‘Désan Multimedia’ met nummer 68871384.

 

'Overeenkomst' betekent: De overeenkomst van opdracht (mondeling of schriftelijk) tussen de Klant en Désan Huisman Videografie.

 

'Klant' betekent: De persoon of rechtspersoon aan wie Désan Huisman Videografie Diensten verleent.

'Offerte' betekent: Het (geschreven) aanbod van Désan Huisman Videografie, met daarin de beschreven diensten.

'Diensten' betekent: De diensten en/of materialen die Désan Huisman Videografie uit naam van de overeenkomst en de offerte aan de klant levert, bestaande uit (onder meer) videoregistratie. 

'Factuur' betekent: De factuur dat Désan Huisman Videografie voor haar Diensten in rekening brengt. 

'Filmdag' betekent: De (eerste) dag van de videoregistratie waarvoor Désan Huisman Videografie is ingehuurd.

 

3 Auteursrecht


Het auteursrecht van het beeldmateriaal ligt bij Désan Huisman Videografie, zo mag een derde nooit een video publiceren zonder toestemming van Désan Huisman én zonder erbij te vermelden wie de videograaf is. Doorsturen van video’s aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan zonder toestemming van Désan Huisman Videografie. Indien een dergelijke partij beelden wilt gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met Désan Huisman Videografie. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Désan Huisman Videografie een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de videograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden geeft de klant toestemming aan Désan Huisman Videografie om zijn video’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, wedstrijden etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven.

 

 

4 Betaling

De klant zal voor de diensten, de factuur betalen zoals uiteengezet in de Offerte. Wordt de factuur te laat betaald door de klant zal Désan Huisman Videografie na 2 herinneringen de klant een aanmaning opleggen van minstens 30% van de totaalsom (dit kan oplopen tot 100%). Voor bruiloften betaalt de klant Désan Huisman Videografie een voorschot van 50% minstens 3 maanden voor de (eerste) filmdag om de filmdag te reserveren. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd bij annulering van de filmdag door de Klant. De resterende 50% van het totale bedrag zal worden betaald door de Klant uiterlijk 2 weken voor de Filmdag.

 

5 Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De factuur en de diensten zijn bepaald op basis van de instructies van de klant. Wijzigingen in die instructies nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen leiden tot extra kosten op grond van het meerwerk dat Désan Huisman videografie moet verrichten. Meerwerk wordt door Désan Huisman Vidoegrafie altijd eerst toegelicht.

 

 

6 Annulering

indien de Klant deze overeenkomst rechtsgeldig beëindigt op een moment dat Désan Huisman Videografie al met de diensten is begonnen, dan blijft de klant gehouden om de volledige factuur te voldoen. Bij een annulering wordt 25% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Bij een annulering binnen minder dan drie maanden is dat 50%, en bij minder dan een maand 75%. Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail (info@desanhuisman.nlDésan Huisman Videografie heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen als de klant niet in staat is om haar betalingen te verrichten of wanneer het betalingstermijn is verstreken of niet volledig is voldaan.

 

7 Kosten

Désan Huisman Videografie zal een schatting geven van de gemaakte kosten (indien relevant), voor zover mogelijk is. Kosten zijn niet bij de factuur inbegrepen (tenzij anders aangegeven), en Désan Huisman Videografie zal alle kosten die hij in de desbetreffende diensten maakt aan de klant factureren. Bij hoge kosten (naar de mening van Désan Huisman Videografie), zal de Klant deze op het eerste verzoek van Désan Huisman Videografie vooraf voldoen. Indien aannemelijk is dat Désan Huisman Videografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is Désan Huisman Videografie aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding. Voor elk extra uur dat Désan Huisman Videografie aanwezig blijft wordt €75,- incl. btw. gerekend per videograaf die op dat moment aanwezig is. Voor eventuele reiskosten (auto) wordt er €0,35 per kilometer gerekend (tenzij anders aangegeven).

 

 

8 Toestemming filmregistratie

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toestemming van de locatie te krijgen voor het installeren en gebruik maken van video-apparatuur op de gekozen locatie. De klant zal Désan Huisman Videografie (en zijn medewerkers/vertegenwoordigers) schadeloos stellen en vrijwaren van enige schade die mocht voortvloeien uit een inbreuk van de diensten op regelgeving.

 

 

9 Levering

Het bewerkingsproces duurt maximaal 3 maanden vanaf de filmdag. Onder de diensten kunnen ook goederen en materialen zijn begrepen (bijvoorbeeld: digitale bestanden, usb’s). Het risico van de goederen gaat over op de klant op het moment dat Désan Huisman Videografie de goederen verzendt (per post, per e-mail of via enig ander digitaal kanaal). De Klant zal de goederen onmiddellijk bij ontvangst inspecteren en Désan Huisman Videografie direct (schriftelijk) op de hoogte stellen indien enig defect wordt gevonden, onder vermelding van de details van dat defect. De klant zal Désan Multimedia de gelegenheid geven die goederen te inspecteren. Désan Huisman Videografie bewaart tijdelijk kopieën van goederen en de Klant dient er zelf voor te zorgen dat goederen op de juiste, veilige wijze worden opgeslagen.

 

 

10 Montage

Désan Huisman Videografie krijgt de volledige zeggenschap van de klant voor de gehele diensten (bijvoorbeeld: editten, filmen en muziekkeuze)

waar aan gewerkt wordt.

 

 

11 Verzuim

Indien de klant niet 3 maanden voor de filmdag haar factuur betaalt, wordt zij geacht in verzuim te zijn. Klanten in verzuim dienen, naast de hoofdsom, ook de (redelijke) kosten van Désan Huisman Videografie te vergoeden, met inbegrip van juridische kosten of incassokosten.

 

 

12 Aansprekelijkheid

Désan Huisman Videografie aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat hij onder zijn aansprakelijksheids verzekering krijgt uitgekeerd of indien lager het bedrag van de factuur dat daadwerkelijk door de klant is betaald. Désan Huisman Videografie is niet aansprakelijk voor enig indirecte schade, reputatieschade of gevolgschade door onjuiste instructies van de klant of enige onjuiste levering van materialen of gegevens. Désan Huisman Videografie is ook niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van de overeenkomst, voor zover die het gevolg is van overmacht (zoals: brand, bliksem, hardware- of software defecten, of handelingen van lokale autoriteiten).

13 Cadeaubon
 

  • Cadeaubonnen zijn niet persoonlijk en dus wel overdraagbaar.

  • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen dus niet geruild of geretourneerd worden.

  • Cadeaureportages hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

  • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages. 

  • Désan Huisman stuurt de cadeaubon na betaling naar het opgegeven adres zodat je deze zelf kan geven.

  • De cadeaubon dient ingeleverd te worden op de dag dat de geplande shoot plaats vind.

  • Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in onze agenda! Neem op tijd contact op om een datum te plannen!

 

 

14 Nederlands recht
 

Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen. Deze Overeenkomst en enig geschil dat eruit mocht voortvloeien, wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter te Middelburg zal bevoegd zijn om van enig geschil hieromtrent kennis te nemen.

 

bottom of page